VAN DE VOORZITTER 2005 (jaarverslag)

Het jaar 2005 kende vele hoogtepunten voor ons Museum en het personeel. Na een grandioze opening op 9 september 2004 werd de rest van dat jaar keihard gewerkt aan het verwerven van de status "Geregistreerd Museum". Deze bijzondere erkenning heeft het bestuur op 1 februari 2005 mogen ontvangen van de Stichting het Nederlands Museum Register. Met name is dit te danken aan de inspanningen van alle vrijwilligers uit Nieuw Milligen en Soesterberg.
 
De expositie is in het verloop van het jaar uitgebreid. Vooral het aantal schenkingen was overweldigend. Naast de verzameling die steeds groeit, ontstaat tevens een bibliotheek die er wezen mag. Door diverse instanties wordt er gebruik van gemaakt. Rond de jaarwisseling kon de 10.000ste titel geregistreerd worden door de ploeg Dim Jansen/Alfred Schoenmakers/ Leo Slager. Ook het fotoarchief komt nu van de grond. Gelukkig werd het bestuur verrast door een vrijwilliger die zich aanbood om zich te bekwamen in het inbinden en restaureren van boekwerken. Gezien de overvloed van nieuwe boeken was dit hard nodig om de aanwas in goede staat te houden.
 
Medio 2005 werd door de voorzitter van de stichting en de Regimentsoudste generaal-majoor M.P. Celie nogmaals een verzoek ingediend bij de BLS om het ontstaan van het Regiment vast te stellen op 20 maart 1941, zijnde de datum van de ministeriŽle beschikking waarin voor het eerst in de geschiedenis een organieke herstelwerkplaats bij de Nederlandse Landmacht werd verordonneerd. Het verzoek is in behandeling bij het Instituut Militaire Geschiedenis en stuit daar helaas op de mening dat dit afbreuk doet aan andere tradities.
De tweede helft van 2005 stond in het teken van diverse massabezoeken.
Allereerst ondersteunde de stichting de jaarlijkse herdenking van omgekomen td-ers tijdens oorlogsomstandigheden. Veel nabestaanden bezochten het monument en de herdenkingshoek in het museum. Ook bij de reŁnie van de veteranen uit Nederlands IndiŽ, Korea, Nieuw Guinea, Libanon voormalig JoegoslaviŽ en klein AziŽ werd het museum opengesteld voor bezoekers die met bussen vol werden aangevoerd.
De restauratieafdeling Nw Milligen met Willem Oosting steunde lokale jubilea met diverse "Oldtimers".
 
Het hoogtepunt werd echter bereikt op 29 en 30 oktober.
Op die dagen werd door de provincie Utrecht een museumweekend gehouden waarbij alle musea die aan de actie deelnamen gratis voor het publiek toegankelijk waren.
Wij konden in Soesterberg tot onze vreugde bijna 400 bezoekers verwelkomen.
In 2006 willen wij deze actie herhalen. Gedacht wordt aan de weekenden 8/9 juli en 14/15 oktober.
 
In het afgelopen jaar werd het bestuur ook geconfronteerd met nieuwe beleidsvoornemens bij Defensie betreffende het voortbestaan van de diverse Historische Verzamelingen resp. Musea. Daar 26 "musea" bij de Landmacht wat kostbaar en onbeheersbaar werd, werd gestudeerd op een oplossing. Samengevat komt dit neer op een nieuw Nationaal Militair Museum op de Vliegbasis Soesterberg bestaande uit de musea van de Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee respectievelijk uit Delft, Soest/Zeist en Buren. Daarbij wordt het Legermuseum uit Delft uitgebreid met 6 dependances die gevormd worden door de grote Landmachtverzamelingen van de Artillerie, Cavalerie, Genie, Infanterie, Logistiek en Verbindingsdienst. Ons museum wordt dus op termijn een deel van het Legermuseum. Aan dit plan zitten vele voordelen waarvan ik er verder op in dit jaarverslag diverse noem (natuurlijk ook nadelen maar die zijn marginaal). Er gaat in de toekomst dus veel gebeuren en vooral in het museum waar de komende 2 jaar de laatste grote zaal ingericht gaat worden met o.a. materiaal uit Nw Milligen.
 
Helaas waren er bij de vrijwilligers enkele schokkende en droevige gebeurtenissen te registreren. In september werd Bert Hupse getroffen door een ernstige ziekte die na een hartoperatie maar net onder controle gebracht kon worden. Zijn revalidatie duurt nog voort.
In december werd ik zelf totaalonverwachts getroffen door een ernstige hartkwaal, veroorzaakt door een zgn. "stamstenose" die alleen met 2 omleidingen langs de kransslagader (bypasses) opgelost kon worden.
Maar zwaar werd de stichting getroffen door het overlijden van Tom Veenendaal en Stef Arts welke beiden zo hard en met overgave meewerkten aan de presentatie van het museum. Zij zijn vwb hun vakmanschap, wijsheid en vriendschap onvervangbaar en worden blijvend gemist. Hun werk wordt voortgezet.
 
Uw voorzitter, J.P.G. van der Meer.