KRONIEK MUSEUMJAAR 2006

Januari

1 Het bestuur van de SRVTT wenst alle begunstigers, medewerkers en gerelateerde Defensiemusea een voorspoedig en gezond 2006. Het bestuur wenst alle zieke medewerkers van harte beterschap toe.
4 De eerste werkdag in 2006 verloopt voorspoedig. Grote opkomst en veel goede voornemens.
Het belooft een bijzonder jaar te worden v.w.b. het museale beleid van Defensie.
Het bestuur vindt alle medewerkers weer bereid om op 3 dagen in de week de verzameling aan het publiek te willen tonen. Besloten wordt weer op maandag, woensdag en vrijdag open te zijn van 09.30 tot 12.15 en van 13.15 tot 15.15. In het openingsjaar 2005 bleken er toch al meer dan 1200 bezoekers te zijn geweest, dwz meer dan 10 per dag! In 2006 is het streven dat te verbeteren.
12 Nieuwjaarsreceptie Vereniging Officieren Logistieke Dienst. Het bestuur van de SRVTT brengt haar beste wensen over aan de VOLD. De receptie had als van ouds weer een plezierig reŁniekarakter.
20 Eerste bestuursvergadering van 2006. De voorzitter is na zijn hartoperatie op 14 december 2005 weer voor de eerste maal aanwezig en vol goede moed en voornemens voor 2006. Als belangrijkste punt van de agenda wordt het concept nieuwe museale beleid besproken waarin het TD-museum met de andere Logistieke KL musea een buitenlocatie van het Legermuseum zou kunnen worden.
22 Tot groot verdriet van alle medewerkers wordt het bericht van het overlijden van Tom Veenendaal bekend gesteld. Onder grote belangstelling vanuit de zijde van de SRVTT en het regiment wordt op 26 januari van Tom afscheid genomen tijdens een indrukwekkende plechtigheid in Dieren.

Februari

10 en 22 In twee vergaderingen wordt door het bestuur en de medewerkers een plan besproken en in grote lijnen aangenomen om de laatste zaal van het museum in te richten. Hierbij zal met name de presentatie van de verschillende LTD werkplaatsen in NOI en de diverse TD eenheden in Nederland en Duitsland gestalte krijgen door afzonderlijke vitrines en fotowandborden per (grote) eenheid.

foto1

Maart

6 Het bestuur van de SRVTT krijgt in persoon van de genm td bd M.P. Celie een nieuwe adviseur tevens medewerker beleids-en organisatiezaken als (tijdelijke) vervanger van het langdurig zieke bestuurslid H.L.M. Hupse. De heer Celie start met het doorlichten van de huidige procedures en zal dmv interviews met alle medewerkers (nieuwe) functiebeschrijvingen en een organisatievoorstel indienen. Het bestuur is verheugd over het aanbod om steun aan de SRVTT te verlenen en spreekt de hoop uit dat dit mag leiden tot een langdurige samenwerking.
23 Bij het periodieke bezoek aan Heerlen en Kerkrade wordt in de archieven van het ABP nieuwe informatie gevonden over in IndiŽ omgekomen TD-Ťrs. Vanaf 1997 wordt door de voorzitter SRVTT hierin onderzoek verricht en nog steeds worden er nieuwe vondsten gescoord.
31 8 Weken hartrevalidatie van de voorzitter worden afgesloten met een fietsproef. De uitslag is een goed resultaat: 130 van het normale niveau. Het eerste museumkwartaal van 2006 wordt daarmee positief afgesloten.

April

5 Door de restauratieafdeling Nw Milligen wordt een opgeknapte motor YP 408 aan de expositie toegeleverd.
7 Bestuursvergadering SRVTT. Behandeld worden onder meer de verplaatsing (of herbouw) van de Tamboershut uit de Kromhoutkazerne, en de mogelijke toewijzing van loods 114 in Nw Milligen aan de restauratieafdeling SRVTT vanwege het ontbreken van verwarming in loods 121.
12 Een zware dag voor de penningmeester. De jaarlijkse kascontrole vindt plaats door de heren L. Frankes en G.J. Hendriks. Na een gedegen onderzoek volgt een geruststellend oordeel.
Naast enkele aanbevelingen adviseert de commissie om de penningmeester te dechargeren voor het op goede wijze gevoerde beheer van de financiŽle middelen en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
17 De heer W.J. Oosting neemt namens de restauratieafdeling van de SRVTT deel aan de Static-Show van historische voertuigen tgv de bevrijding van Apeldoorn op 17 april 1945. De SRVTT neemt deel met 3 voertuigen. De aanwezige hoge gasten toonden veel belangstelling voor de historische voertuigen en kregen een rondleiding langs de colonne en uitleg over de voertuigen. Bij de rondleiding waren aanwezig de burgemeester van Apeldoorn de heer de Graaf, de voorzitter van de stichting "Bevrijding 45" de lgen cav bd Remco P.F. Seijn, de ambassadeur van Canada mevr. H.E. Colleen Swords en van "Tank you Canada" de voorzitter Jhr Drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland. Alom heerste er bewondering voor de restauratie van de voertuigen.
25 en 26 Als gevolg van het opheffen van 41 Mechbrig in Seedorf in 2006 wordt 41 HrstcieMechbrig als eenheid opgeheven en opgesplitst in pelotons welke andere hersteleenheden in Nederland gaan versterken. Het bestuur van de SRVTT wordt uitgenodigd voor de opheffing een bezoek aan 41 Hrstcie te brengen om aan te geven welke zaken die t.z.t. overtollig worden, voor het museum van belang zijn. Met een toezegging van ca een 5-tonner vol aan schenkingen keert de bestuursdelegatie terug in Soesterberg. Vooral de bijzondere medewerking van de stafadj B.B. Beek mag hier niet onvermeld blijven.
28 Het bestuur van de SRVTT en daarbij de voorzitter werd verrast door de benoeming door Hare Majesteit Koningin Beatrix van Jan Pieter Gerrit van der Meer tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege o.m. zijn verdiensten op gebied van geschiedkundig onderzoek op defensieterrein.

Mei

4 Een delegatie van het bestuur vertegenwoordigd de SRVTT bij de dodenherdenking van Intendance en Aan en Afvoertroepen welke voor de eerste maal in Soesterberg op de Dumoulinkazerne plaats vindt.
8 Bezoek van de KonMar uit Apeldoorn aan de SRVTT-Nw Milligen. Voorbespreking voor een Static-Show op de veteranendag van de KonMar 29 september 2007.
12 en 19 C. de Graaff en J. van der Meer volgen cursussen op museaal vakgebied.
17 Genm ts Ir. A.C.J. Besselink bezoekt het TD-Museum en schenkt namens de voormalige Directie Materieel KL het herdenkingsbord "Genm Ir J.C.M. van den Bergh-legpenning" aan het TD-Museum. Dit vanwege de lange relatie van genm van den Bergh met de TD waarbij in 1955 zijn carriŤre als tlnt begon.
19 De klankbordgroep Geschiedschrijving Intendance vergadert (in het kader van de VLM) bij de TD. Kol bd M.H. De Jong Sweemer is zeer tevreden over de geboden accommodatie en verzorging.
20 Namens het bestuur van de SRVTT verzorgt de heer F.Ch. Geerling een stand met winkel tijdens de reŁnie van 42 IBW in Driebergen.
23 Een bestuursdelegatie van de SRVTT neemt deel aan de jaarlijkse TCKL-conferentie in Amersfoort. De Brandweer Soest (30 man/vrouw) bezoekt na een oefening `s avonds om 20.00 uur het TD-museum.
30 Om kennis op te doen wordt het museum van de Verbindingsdienst bezocht.

Juni

2 Bestuursvergadering. Besproken wordt de informatie welke is verstrekt op de jaarlijkse TCKL-dag op 23 mei jl. Voornaamste punt was de mogelijke indeling van de 6 A-verzamelingen in het Legermuseum en het overgaan op People-Soft administratie miv 01.01.2007.
8 Het fort en museum Pampus en het slot en museum bij Muiden worden bezocht onder leiding van de Vereniging Officieren Logistieke Dienst.
9 Bezoek door 6 ex-TRIS leden aan het TD-museum.
12 De Website van het TD-Museum wordt "worldwide"geopend: www.technische-troepen.nl
13 De "personeelsmonitor" voor de Technische Dienst, majoor Jan Bolling, vertrekt na 16 jaar functievervulling met FLO. In Soesterberg wordt een indrukwekkende afscheidsreceptie gehouden waarbij Jan Bolling het museum zijn kast met persoonlijke TD-herinneringen schenkt.
15 De heer F.Ch Geerling verzorgt namens de SRVTT een stand bij de reŁnie van LTD 719 in de Harskamp.

Juli

4 De directeur van het Legermuseum en de voorzitter van de TCKL vergaderen met de besturen van de zes A-verzamelingen (inclusief LOG/TD)over de organisatorische integratie van die 6 grote verzamelingen in het Legermuseum i.v.m. het nieuwe Defensie Museaal Beleid. Allen stemmen in met de beoogde integratie.

foto2

5 en 7 De museummedewerkers werken 2 dagen keihard aan een sprankelende expositie binnen en buiten het museum om te presenteren aan het publiek op zaterdag en zondag tijdens het provinciale museum weekend.
8 en 9 "Open Dagen". Buitengewoon geslaagd, ca 300 bezoekers en vooral veel civiel bezoek met kinderen. Vanwege het mooie weer bleven diverse bezoekers in de zon picknicken op het terrein.
26 Bestuursvergadering. De integratiebespreking op 4 juli met Dir Legermuseum en de Vz TCKL, de bgen bd mr A.C. Zuidema was het belangrijkste besprekingspunt. Het bestuur was ingenomen met de door Dir Legermuseum en Vz TCKL uitgesproken intentieverklaring om de VLM als museum op te nemen in de organisatie van het toekomstige Nationaal Militair Museum op de Vliegbasis Soesterberg als een buitenlocatie. De voorbereidingen zouden in november/december 2006 moeten starten om in 2007 uitgevoerd te kunnen worden. Bgen Zuidema brengt dit advies aan C-Landstrijdkrachten over.
Terugkijkend op het "Open-dag" museumweekend is de vergadering het er over eens dat dit niet alleen zeer geslaagd was (ca 300 bezoekers) maar ook voor herhaling vatbaar. In oktober doen we dus weer mee.

Augustus

4 Bestuursvergadering. De functiebeschrijvingen van adviseur M.P. Celie worden enthousiast ontvangen. Nadat ook de beschrijving van het Dagelijks Bestuur is afgerond kan dit beleid doorgevoerd worden.

September

7 Het Bestuur neemt in Roermond deel aan de jaarlijkse herdenking van overleden militairen (en met name diegenen die werkzaam waren bij de LTD) in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ tussen 1945 en 1962.
8 Promoties 1962 van Genie, Verbindingsdienst en Technische Dienst bezoeken met hun dames (10 personen) het museum en is vol lof over de expositie.
11 t/m 14 Tijdens de Logistieke Conferentie van het OTCLOG in Papendal verzorgt de SRVTT gedurende 4 dagen een stand met informatie voor de aanwezige industrievertegenwoordigers en alle LOG officieren en onderofficieren.
15 Vergadering VLM-bestuur. De besturen van de 5 Logistieke Verzamelingen (Vereniging Logistieke Musea, VLM) behandelen de door het Legermuseum/TCKL voorgestelde integratie met het toekomstige Nationaal Militair Museum op de vliegbasis Soesterberg.
16 Ter gelegenheid van de viering "Ede 100 jaar Garnizoen" wordt het museum Verbindingsdienst bezocht. Diverse verenigingen van militaire verzamelingen zoals Keep Them Rolling enz, hebben hierbij een stand.
26 Bij RMC-W worden de laatste 3 smartcards voor onze medewerkers gerealiseerd. Tot en met juli 2008 zijn nu alle 33 medewerkers voorzien van een toegangsbewijs.
27 De voorzitter SRVTT neemt namens het bestuur deel aan de vergadering in Zeist van de Regimentstraditieraad onder leiding van C-RTT lkol J.C.M. Lamerichs en de Regimentsraad o.l.v. de Regimentsoudste kol A.J. Kuil.
29 Door de restauratieafdeling van de SRVTT wordt in Apeldoorn wederom een "Static Show" van historische voertuigen verzorgd tbv de 7e Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee.
N.B. Vanwege de uitstekende presentatie door de restauratieafdeling van de SRVTT stuurt C-KonMar een tevredenheidsbetuiging voor het team Nw Milligen.

Oktober

2 Dodenherdenking ter ere van de overleden militairen en burgers werkzaam bij de LTD tussen 1945 en 1951 en de TD militairen overleden bij de operaties ter bescherming en ondersteuning van Korea van 1950 tot 1954. Ook de TD-militairen overleden in het kader van Peacekeeping-en/of Peace-enforcement operaties tijdens uitzendingen namens de VN worden hierbij herdacht.

foto3

3 Onze medewerker instrumenten de heer H. Steen voltooit de cursus "Werken met Instrumenten tbv Klimaatbeheersing" van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
6 Bestuursvergadering. De vergadering wordt gehouden te Nw Milligen in verband met een bespreking met RMC-Oost ter plaatse om de behoefte aan loods 114 duidelijk te maken.
7 Diverse bestuursleden en medewerkers van de SRVTT maken o.l.v. de VOLD een tocht door Amsterdam met een bezoek aan het martelmuseum.
11 en 12 Twee dagen keihard werken ivm het gereedstellen van een bijzondere expositie voor het "Open-Dagen" weekend. Extra uitnodigingen werden verzonden aan alle donateurs, de VOLD en de VOORTT.
14 en 15 Het tweede "Open-Dagen" weekend van 2006, zeer geslaagd, ca 300 bezoekers! Een indrukwekkende buitenopstelling met o.a. diverse toolsets, een Ward la France, een Diamond, een International, Centurion ARV, een Leo 1 berging en een Leo 2 berging enz!

foto4

18 Vervolgvergadering met het VLM-bestuur om tot meer samenwerking, gezamenlijke bestedingen en daarmee kostenbesparingen en verbeterde exposities te komen. Het bestuur van de VLM wordt ernstig gehinderd in haar taakuitvoering door te veel vacatures in het bestuur.
20 De bibliotheekregistratiegroep meldt de invoering van de 11.000 ste titel! We zijn op de helft!
24 Einde van het project "ťťn jaar klimaatbeheersing"in het museum. De beide hygrometers van de Stichting Erfgoed uit Utrecht gaan terug en de meetgegevens worden geŽvalueerd. De invloed van het weer en vooral het vocht, vallen niet alleen mee, maar zijn met wat discipline vwb sluiten van deuren enz goed te beheersen.
23 en 30 Onze technische medewerker de heer J. Bloemendaal voltooit de cursus "Museum en Publiek"van de Brabantse Museumstichting.

November

1 t/m 3 In Kerkrade worden bij het BRIOP een 100-tal dossiers van oud-TDŤrs doorzocht. Getracht wordt een totaal overzicht te maken van TD-personeel wat op enigerlei wijze uitgeblonken heeft door persoonlijke moed of dapperheid tijdens oorlogsomstandigheden of gelijkwaardige omstandigheden.
2 Bezoek aan Bert Hupse in Heerlen. Helaas gaat het reeds lang niet goed met hem na een operatie op 1 september 2006.
6 LAN-2000 wordt geÔnstalleerd. Daarmee wordt een stap gezet richting professionele uitstraling via internet, informatie vergaring en communicatie via intranet. Dit alles vindt nu nog plaats via de papieren weg.
7 Ons bestuurslid bibliotheekaangelegenheden de heer D.A. Jansen voltooit de cursus "Opzetten van Fotocollecties" van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Onze medewerker de heer M.A.E. Spruyt voltooit de cursus "Rondleiden, een vak"van het Erfgoedhuis Zuid- Holland.
8 Bestuursvergadering. De bezoekersaantallen tijdens het "Opendag weekend" waren weer positief. Wederom ca 300 bezoekers en vooral civiel bezoek dat toevallig langs kwam of via de provinciale informatie ons bewust bezocht.
Ter informatie aan nieuwe generaties TD-militairen zal in de entree van het museum een gedenkbord geplaatst worden met gegevens van TD-militairen die een onderscheiding hebben ontvangen wegens persoonlijk optreden bij het betonen van buitengewone dapperheid en/of betoonde moed in het verzet, bij oorlogshandelingen of gelijkwaardige omstandigheden.
Door de restauratieafdeling SRVTT-Nw Milligen wordt voor de expositie een gerestaureerde Centurionmotor afgeleverd.
13 Bezoek van twee oud regimentscommandanten van de AAT en een van de TD. Commentaar van oud C-RAAT: "De AAT heeft in vergelijking hiermee nog een lange weg te gaan".
8 en 15 Onze medewerker in voertuigonderhoud de heer J. Bloemendaal volgt de cursus Preventieve Conservering van het Museum Perspectief Noord-Holland.
17 Bestuursdelegatie SRVTT neemt deel aan het Corpsdiner TD-officieren. Tot 16.15 bezoek in het museum!
23 Delegatie SRVTT neemt deel aan het regimentsdiner onderofficieren TD in Amersfoort.

December

3 Ontstelt en verslagen nemen het bestuur en de medewerkers van de SRVTT kennis van het bericht over Bert Hupse waaruit blijkt dat beterschap welhaast onmogelijk zal zijn.
6 Bestuursvergadering. Terugblik op 2006 en plannen voor 2007.
In Nieuw Milligen worden de 3 medewerkers en hun chef de heer Oosting beloond voor hun inzet in 2006.
Prima gedaan!
13 Vergadering SRVTT met de VLM inzake standpuntbepaling uitsluiting VLM (AAT, GNK, INT, MA en TD) en Verbindingsdienst bij de toekomstige organisatorische integratie A-verzamelingen met het Legermuseum.
20 Regimentsraad in MŁnster (Dld). C-RTT vertegenwoordigt de SRVTT.
21 Vergadering bij het Legermuseum te Delft. De integratie van de verzamelingen van de Verbindingsdienst en van de VLM met het Legermuseum gaat door na de samenvoeging van het Luchtmachtmuseum, het Legermuseum en de verzamelingen van Artillerie, Cavalerie, Genie, en Infanterie op de vliegbasis Soesterberg omstreeks 2010.
27 De fotoscangroep voltooit de 7e CD-R met 715 scans per CD over de TD! De LTD staat op ca 500 scans.
De boekbinderij bond de 22 jaarlijkse periodieken in en restaureerde daarnaast 30 beschadigde waardevolle oude technische handboeken en platenatlassen.
In ADLIB zijn inmiddels ruim 3600 artikelen geregistreerd, een toename van bijna 50 " tov van 2005

foto5

29 Laatste dag open in 2006 en bezoek van 9 personen uit Bergen op Zoom met kinderen etc.
Lunch bij KPU voor alle aanwezigen. Geslaagd einde van 2006.
31 Aantal bezoekers 2006: bijna 1500 personen, (waaronder o.a ruim 55 bezoekers in Nw Milligen);
Bijzondere bezoeken:
Delegatie ex Koreastrijders,
Delegatie ex TRIS,
Delegatie Technische Schule des Heeres met general Schieboldt en 8 man,
Delegatie VOKS,
Inspecteur Veteranen,
Delegatie Koninklijke Marechaussee
Delegatie Directie Materieel met generaalmajoor ts Ir.A.C.J. Besselink,
Vertegenwoordigingen museum INT, MA, VBD, GN enz,
Vereniging studiegroep Veldpost,
Delegatie PROBUS,
Delegatie VBM/NOV,
Regimentsraad Technische Troepen, enz, enz.

foto6

In 2006 waren wij tov 2005 meer dagen open nl 154. Gezien het aantal bezoekers zijn wij geslaagd in de doelstelling om onze verzameling vooral ook extern Defensie onder de aandacht te brengen.
Het wordt gewoon een druk bedrijf!
Op naar 2007!
Namens het bestuur van de SRVTT
J.P.G. van der Meer
Voorzitter